PROJEKČNÍ ČINNOST

stavebně technický průzkum, nejvhodnější architektonické  řešení, projektovou dokumentaci, rozpočet stavby, stavební řízení...

Při realizaci stavební dokumentace se bere na vědomí vztah mezi stavbou a jejím okolím s ohledem na práva vlastníků. Také se prověřují požadavky státních zájmů, občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby na životní prostředí a okolní prostředí. V dalších fázích se prověřuje charakter stavby z hlediska bezpečnosti, technické vybavenosti, prostorového uspořádání. Pokud jsou tyto sledované parametry v souladu se stavbou, projektová dokumentace specifikuje požadavky na materiály a technologicky ekonomické požadavky stavby - technologické postupy a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou i podrobné výkazy a množství potřebných materiálů a prací.

  • stavebně technický průzkum objektu
  • prostudování stávající projektové (staré) dokumentace
  • návrh stavebního řešení
  • vypracování nové projektové dokumentace
  • stavební položkový rozpočet
 

VLASTNÍ PROJEKT

Obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace, kterou obdržíte, splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. a obsahuje:

A. Průvodní zpráva - v ní se nachází obecný popis navrhovaného typového domu, bez návaznosti na konrkétní podmínky (terén, inženýrské sítě, apod.).

B. Souhrnná technická zpráva - obsahuje technické, urbanistické a architektonické řešení, mechanické, požární a bezpočností zhodnocení stavby.

C. Situace stavby - tuto část projektové dokumentace je třeba specifikovat v etapě osazení na konkrétní pozemek.

D. Dokladová část - tuto část projektové dokumentace je třeba specifikovat v etapě osazení na konkrétní pozemek.

E. Zásady organizace výstavby - tuto část projektové dokumentace je třeba specifikovat v etapě osazení na konkrétní pozemek.

F. Dokumentace objektů

1. Dokumentace objektu

a) technická zpráva stavební části - obsahuje podrobný popis navrhovaného objektu včetně popisu a rozboru použitých materiálů u jednotlivých konstrukčních částí;

b) výkresová část stavební části

2. Statické posouzení 

3. Požarně bezpečnostní řešení

G. Položkový rozpočet

         
         
Těší se na Vaše podněty autorizovaný inženýr - projektant.

Váš specializovaný tým v oboru přípravy revitalizací bytových domů, a to cihlových i panelových.

REVIPLAN, s.r.o., 602 00 Brno,  Cejl  37/62,  IČ: 04958543    Email: reviplan.cz@gmail.com  - AKTUALIZACE 01 - 2018